YAPC::KANSAI 2017 LT

YAPC::KANSAI 2017 LT http://www.slideshare.net/maka2donzoko/yapckansai-2017-lt