UnityのVR機能とWebVRの対応について

UnityのVR機能とWebVRの対応について http://www.slideshare.net/yasuyukikamata/unityvrwebvr