MIZUDERU presentation @ JAWS-UG Festa 2016 in Nagoya

MIZUDERU presentation @ JAWS-UG Festa 2016 in Nagoya http://www.slideshare.net/shinobuizumi/mizuderu-presentation-jawsug-festa-2016-in-nagoya