UE4 の『Bone の回転バグ』を直してプルリク投げた話

UE4 の『Bone の回転バグ』を直してプルリク投げた話 http://www.slideshare.net/rarihoma/ue4-bone