Yahoo! JAPANにおけるアジャイル開発の普及戦略 #SPIJapan2016

Yahoo! JAPANにおけるアジャイル開発の普及戦略 #SPIJapan2016 http://www.slideshare.net/teyamagu/yahoo-japan-67049523