SDSoC解体新書 (チラ見編)

SDSoC解体新書 (チラ見編) http://www.slideshare.net/ssuser479fa3/sdsoc