Goji とレイヤ化アーキテクチャ

Goji とレイヤ化アーキテクチャ http://www.slideshare.net/Shiroyagicorp/goji-64816500