Scala/Scrum/DDD 困ったこと50連発ガトリングトーク!!

Scala/Scrum/DDD 困ったこと50連発ガトリングトーク!! http://www.slideshare.net/yasuyukisugitani/scalascrumdddgatlingtalk