KH Coder で国会議事録の テクストを分析してみる

KH Coder で国会議事録の テクストを分析してみる http://www.slideshare.net/yoit/kh-coder-55634951