UI_crunch@開発現場におけるデザイナーの生存戦略

UI_crunch@開発現場におけるデザイナーの生存戦略 http://www.slideshare.net/tsubotax/uicrunchtsubota